Privasi & Polisi

PRIVASI & POLISI

Hotel, sebagai pengawal data, mengumpul dan memproses data peribadi untuk tujuan tempahan dan pengurusan tetamu, bil dan pembayaran, tindakan pemasaran dan pertanyaan kepuasan. Data tersebut ditujukan kepada hotel dan penyedia perkhidmatannya. Anda mempunyai hak untuk menyoal siasat, mengakses, membetulkan dan membantah pemprosesan dengan menulis kepada hotel di alamat berikut: reserve@bayoulagoon.com.my . Untuk maklumat lanjut, sila baca dasar privasi hotel.

NOTIS PRIVASI

1. Pengenalan
Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 (“Akta”) dan peraturannya, notis ini dikeluarkan kepada semua pelanggan yang dihargai dan/atau bakal pelanggan. Notis ini bertujuan untuk memberitahu tentang hak anda berkaitan dengan data peribadi yang telah dan/atau akan, dikumpulkan dan diproses oleh kami.

2. Pengumpulan data peribadi
Kami telah mengumpul dan akan mengumpul data peribadi anda untuk diproses oleh kami dan/atau bagi pihak anda dalam urusan semasa atau akan datang dengan Bayou Lagoon Park Resort Sdn Bhd. Data peribadi anda membolehkan kami mencapai “”Tujuan”” berkaitan dengan perniagaan kami.

3. Penerangan berkaitan data peribadi
a) Nama;
b) No Kad Pengenalan;
c) Jantina;
d) Alamat e-mel;
e) No telefon bimbit;
f) No pasport;
g) alamat IP;
h) Imej (pegun/rakaman)
i) Sensitiviti data peribadi ; atau mana-mana berkaitan
j) Maklumat Pengenalan Peribadi (PII) yang ditakrifkan oleh undang-undang atau piawaian privasi antarabangsa”